Tapu ve Kadastro : Parselin Tapu Planından Örneği Alınması

Parselin tapu planından aynen alınan örneği.
Gerekli Belgeler :
1. Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği. (TAKBIS’e bağlı olan ve ilgili tapu sicil müdürlüğündeki tapu kayıt bilgilerine ulaşılabilen kadastro müdürlüklerinde tapu senedi veya tapu kaydı istenmez. Tapu senedi veya tapu kayıt örneği kadastro müdürlüğünce TAKBIS’ de sorgulanarak kontrol edilir.)
2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimliği. (Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarasının bulunması zorunludur.)
– Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise aile nüfus kayıt örneği ve kimliği.
– Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işi yapılması için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimliği.
– Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliği.
Işlemin Mali Yönü :
1. 492 sayılı Harçlar Yasasına göre plan örneği harcı kadastro müdürlüğünce tahakkuk fişi düzenlenerek ilgilisi tarafından bankaya veya maliye veznesine yatırılır.

2. Bu işlem için Döner Sermaye Işletmesi adına herhangi bir ücret alınmaz.

PLAN ÖRNEĞI Izlenecek Yol :
1. Taşınmaz malın maliki veya hissedarlarından herhangi biri yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte bizzat veya yasal temsilcisi vasıtası ile taşınmazın bulunduğu kadastro müdürlüğüne talepte bulunur.
2. Kadastro Müdürlüğünce istem belgesi düzenlenir. Istem belgesine işlemler için gün ve saat yazılması zorunludur. Talebin karşılanacağı gün ve saat ilgili idareye/ talep sahibine bildirilir.
3. Talebin resmi yazı ile yapılması halinde istem belgesinin düzenlenmesine gerek yoktur.
4. Görevlendirilen kadastro elemanı, plan örneğini tek nüsha olarak talep konusu parselin sınırları, komşu parsel numaraları, varsa karelajları ile birlikte pafta ölçeğini belirtecek şekilde hazırlar. Plan örneğinde ölçü değerlerine ilişkin bilgiler gösterilmez.
5. Talebin resmi yazı ile yapılması halinde plan örneği üst yazı ile ilgili resmi kuruluşa gönderilir.
6. Ilgilisi, tarih belirtmek suretiyle, istem belgesinin ilgili bölümünü, plan örneğini aldığına dair imzalar.
7. Taşınmazın bulunduğu yer dışındaki kadastro müdürlüklerinden plan örneği ve teknik belge örnekleri talep edilebilir.

5/5 - (1 vote)

Sende Yorum Bırak

Yorum Yapmak İçin Tıkla