Tapu Kadastro: Tek Parsel Parçalara nasıl ayrılır?

Tanım : Ayırma (ifraz), ilgilisinin talebi üzerine, bir parselin imar Kanunu’nun 15 ve 16 ncı maddeleeri uyarınca iki yada daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.
imar Kanunu’nun 15 ve 16 ncı maddeleri uyarınca yapılan ayırma işleminin, parselasyon niteliğinde olan ve olmayan olarak 2 çeşidi vardır:
a) Parselasyon niteliğinde olan ayırma (ifraz); imar parsellerini oluşturmak amacıyla ve parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini kapsayacak şekilde yapılan ayırma işlemidir.
b) Parselasyon niteliğinde olmayan ayırma (ifraz); kamu hizmetlerine terk edilecek alanları kapsamında bulundurmayan ve yalnızca bir parselin birden fazla parçalara ayrılması işlemidir.
Gerekli Belgeler :
1. Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği. (TAKBIS’e bağlı olan ve ilgili tapu sicil müdürlüğündeki tapu kayıt bilgilerine ulaşılabilen kadastro müdürlüklerinde tapu senedi veya tapu kaydı istenmez. Tapu senedi veya tapu kayıt örneği kadastro müdürlüğünce TAKBIS’ de sorgulanarak kontrol edilir.)
2. Taşınmaz malın bulunduğu yere göre Belediye veya Il Encümeninin olumlu kararı ve bu kararla ilgili belgelerin tasdikli örneği.
3. Serbest çalışan mühendisin mesleğini serbest olarak icra ettiğini Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından almış olduğu Büro Tescil Belgesi,
4. Taleplerin tapu malikleri ya da kanuni temsilcileri aracılığı ile yapılmaması durumunda serbest çalışan mühendisten tapu malikleri veya maliklerden biri ile yaptığı iş yapım sözleşmesi veya vekaletname örneği. (Kimlik belgelerinde T. C. kimlik numarasının bulunması zorunludur.)
5. Kadastro Müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilât makbuzu örneği,
6. Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve ayırma haritası,
7. Işlem dosyası kadastro müdürlüğüne verilir.
Işlemin Mali Yönü :
Kontrol için işlem tarihinde uygulanmakta olan döner sermaye hizmet bedeli ilgilisi tarafından bankaya yatırıldıktan sonra talep alınır.
Belediyeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının kendi elemanlarınca ve harita mühendisi sorumluluğunda yapılan harita ve planların kontrolünde döner sermaye fiyat listesinde belirtilen ücret alınır.
Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında döner sermaye hizmet bedeli ile ilgili olarak protokol
düzenlenmesi halinde, döner sermaye hizmet bedellerinin tahsilinde ilgili protokol hükümleri uygulanır.
Izlenecek Yol :
1. Işlemin kontrolü için serbest çalışan mühendis ilgili kadastro müdürlüğüne talepte bulunur. Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.
2. Kadastro Müdürlüğünce istem belgesi düzenlenir. Talebin karşılanacağı gün ve saat ilgili idareye / talep sahibine bildirilir.
Kontrol Işlemleri :
1. Işlemin kontrolü, B.Ö.H.H.B.Ü. Yönetmeliği, Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliği Kadastral Harita Üretimi ve Kontrolü Genelgesi ile Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelgenin ilgili hükümlerinde yer alan teknik esaslara göre büro ve arazide yapılır.
2. Kontrol sırasında tespit edilen hata ve noksanlıklar ilgili formlarda belirtilmek suretiyle ilgili kurum / serbest mühendise bildirilir. Büro ve arazideki hata ve noksanlıklar giderildikten sonra kontrol işlemleri tamamlanarak kontrol raporu düzenlenir ve bu rapor kontrol mühendisi ile serbest mühendis tarafından imzalanır.
3. Kontrolden sonra kadastro gören yerlerde biri asıl olmak üzere üç takım işlem dosyası, kadastro görmeyen yerlerde ise iki takım işlem dosyası, kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil işlemi için bir üst yazı ile Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir.
Tapu Sicil Müdürlüğü Yönünden :
Tescil bildirimleri tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılarak Tapu Sicil Müdürlüğünce tasdik edilir.

Rate this post

Sende Yorum Bırak

Yorum Yapmak İçin Tıkla