Tapu İşlemlerinde kullanılacak Gerekli Evraklar Listesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işlemlerinde hangi işlem için hangi belgeler gereklidir? Sizler için Tapu dairelerindeki işlemlerinizde hangi belgelere ihtiyacınız olacağını derledik.

İşlem : Taşınmaz Sorgulaması, Kayıt ve Belge örneği istemi

1 Kamu Kurumlarına Ait Resmi Yazı :  İlgilisinin veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, kamu kurumlarına ait resmi yazı.
2 Nüfus Cüzdanı veya Temsil Belgesi : Taşınmaz Sahibinin veya yetkili temsilcilerinin,mevzuat uyarınca yetkili kişilerin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi.

İşlem : Satış İşlemi için Gerekli Belgeler

1 Nüfus Cüzdanı ve Temsil Belgesi Taşınmaz sahibi ile alıcısının veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı ve temsil belgesi 27-12-2013
2 Gerçek Kişilerde Fotoğraf İşleme taraf olan kişilerden birer adet fotoğraf(vesikalık) 01-03-2012
3 İcra Müdürlüğünün Satış Müzekkeresi (Cebri İcra Yolu ile Satılmış ise). 01-03-2012
4 Mahkeme Müzekkeresi (Ortaklığın Giderilmesi Davası Yolu ile Satılmış ise). 01-03-2012
5 Bina Vasıflı Taşınmazlarda Zorunlu Deprem Sigortası. 01-03-2012
6 İlgili Belediyeden Alınmış Emlak Vergisi Değerini Belirtir Belge.

İşlem : İpotek işlemi için gerekli belgeler

1 Gerçek Kişilerde Fotoğraf İşleme taraf olan kişilerden birer adet fotoğraf(vesikalık) 01-03-2012
2 Bina Vasıflı Taşınmazlarda Zorunlu Deprem Sigortası. 01-03-2012
3 Kredi veya Borç Sözleşmeleri Kamu kurum ve kuruluşları (Ordu Yardımlaşma Kurumu dahil), bankalar, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerince açılacak tüm kredilere karşılık teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemleri, tarafların istemi halinde resmi senet tanzim edilmeksizin alacaklı ile borçlu ve varsa kefilleri arasında yapılan kredi veya borç sözleşmeleri. 01-03-2012
4 Nüfus Cüzdanı veya Temsil Belgesi.. Taşınmaz sahibi ve ipotek alacaklısının yada yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi. 03-07-2014

İşlem : Miras intikal işlemi için gerekli evraklar

1 Gerçek Kişilerde Fotoğraf İşleme taraf olan kişilerden birer adet fotoğraf(vesikalık) 01-03-2012
2 Bina Vasıflı Taşınmazlarda Zorunlu Deprem Sigortası. 01-03-2012
3 Taşınmaz mal sahibi murise ait Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noterden alınan mirasçılık belgesi Taşınmaz mal sahibi murise ait Sulh Hukuk Mahkemesinden veya Noterden alınan mirasçılık belgesi. 09-04-2013
4 İlgili Vergi Dairesinden Alınmış Veraset ve İntikal Vergisinin Ödendiğini Gösterir Belge İlgili vergi dairesinden alınmış veraset ve intikal vergisinin ödendiğini gösterir belge (İntikal esnasında ibraz edilmemiş ise devir ve temlik gerektirir herhangi bir akitle birlikte ve üzerinde herhangi bir ayni hak tesisinde ibraz edilmek zorundadır). 01-03-2012
5 Nüfus Cüzdanı veya Temsil Belgesi Tarafların yada yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi. 03-07-2014

İşlem : Kat irtifakı Tesisi için gerekli belgeler

1 Gerçek Kişilerde Fotoğraf İşleme taraf olan kişilerden birer adet fotoğraf(vesikalık) 01-03-2012
2 Yetkili Makamca Onaylı Mimari Proje. 01-03-2012
3 Tüm Maliklerce İmzalanmış Yönetim Planı. 01-03-2012
4 Nüfus Cüzdanı veya Temsil Belgesi Tarafların yada yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi. 03-07-2014

İşlem : Cins tahsisi için Gerekli Belgeler

1 Gerçek Kişilerde Fotoğraf İşleme taraf olan kişilerden birer adet fotoğraf(vesikalık) 01-03-2012
2 Kadastro Müdürlüğünce Düzenlenmiş Tescil Bildirimi. 01-03-2012
3 Köy Nüfusuna Kayıtlı ve Sürekli İkamet Edenlerin Konut Hayvancılık ve Tarımsal Amaçlı Yapacakları Yapılar için Muhtarlıktan Alınan İzin Belgesi. Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmaz malların cins değişikliği işlemlerinde, yapı kullanma izin belgesi veya yapı kullanma izni verileceği nedenle cinsinin tashih edilmesine dair Belediye/Valilik yazısı. Tarımsal değişikliklerde Tarım Müdürlüğünce düzenlenmiş rapor ve yazı. Köylerde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli ikamet edenlerin konut hayvancılık ve tarımsal amaçlı yapacakları yapılar için muhtarlıktan alınan izin belgesi. 01-03-2012
4 Yapısız Halden Yapılı Hale Gelmelerde İlgili Vergi Dairesinden Harcın Tahsil Edildiğine Dair Belge. Yapısız halden yapılı hale gelmelerde ilgili vergi dairesinden 492 sayılı harçlar kanununun 4 sayılı tarifesinin 13/a maddesine göre harcın tahsil edildiğine dair belge. 01-03-2012
5 Diğer Tashihlerde Emlak Vergisine Esas Değeri Gösterir İlgili Belediyeden Alınmış Belge. 01-03-2012
6 Yapısız Halden Yapılı Hale Gelmelerde Zorunlu Deprem Sigortası. 01-03-2012
7 Nüfus Cüzdanı ve Temsil Belgesi… Taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı ve temsil belgesi 27-12-2013

İşlem : Kat irtifakından Kat mülkiyetine geçiş için gerekli belgeler

1 Kat Mülkiyetine Çevrilmek için Yetkili Kurumdan Verilen Yapı Kullanma Belgesi malikin talebi kaldırılmıştır 01-03-2012
2 Taşınmaz Malın Vasfının Bina Olarak Değiştirilmesi. 01-03-2012
3 Nüfus Cüzdanı veya Temsil Belgesi Tarafların yada yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi. 03-07-2014

İşlem : Kat mülkiyeti tesisi için gerekli belgeler

1 Gerçek Kişilerde Fotoğraf İşleme taraf olan kişilerden birer adet fotoğraf(vesikalık) 01-03-2012
2 Bina Vasıflı Taşınmazlarda Zorunlu Deprem Sigortası. 01-03-2012
3 Yetkili Makamca Onaylı Mimari Proje. 01-03-2012
4 Tüm Maliklerce İmzalanmış Yönetim Planı. 01-03-2012
5 Yetkili makamca verilen yapı kullanma izni. 01-03-2012
6 Nüfus Cüzdanı veya Temsil Belgesi Tarafların yada yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi. 03-07-2014

İşlem : Aile Konut Şerhi için gerekli evraklar

1 Konutun Aile Konutu Olduğunu Kanıtlayan Muhtarlıktan ve Varsa Apartman Yönetiminden Alınmış Belge. 01-03-2012
2 Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği veya Evlilik Cüzdanı. 01-03-2012
3 Gereken Hallerde Taşınmaz Malın Şerhi Talep Edilen Taşınmaz Mal ile Aynı Olduğunun Kadastro Müdürlüğünce veya Muhtarlıkça Tespit Edilmesi. 01-03-2012
4 Nüfus Cüzdanı veya Temsil Belgesi…. Talep de bulunanın yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi. 03-07-2014

İşlem : Kira Sözleşmesinin şerhi için gerekli evraklar

1 Gerçek Kişilerde Fotoğraf İşleme taraf olan kişilerden birer adet fotoğraf(vesikalık) 01-03-2012
2 Kira sözleşmesi Sözleşmenin noterde düzenlenmiş olması veya taraflar arasında düzenlenmiş ise sözleşmenin tapu müdürlüğünde imzalanması gerekmektedir. 01-03-2012
3 Nüfus Cüzdanı veya Temsil Belgesi Taşınmaz Sahibi veya yetkisi var ise kiralayanın yada yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi. 03-07-2014

İşlem : Vasiyetnamenin Tenfizi işlemi için gerekli evraklar

1 Gerçek Kişilerde Fotoğraf İşleme taraf olan kişilerden birer adet fotoğraf(vesikalık) 01-03-2012
2 Bina Vasıflı Taşınmazlarda Zorunlu Deprem Sigortası. 01-03-2012
3 İlgili Belediyeden Alınmış Emlak Vergisi Değerini Belirtir Belge. 01-03-2012
4 Mahkemeden alınmış tenfiz kararı ve tescile yönelik yazı. 01-03-2012
5 Vasiyetnamenin onaylı bir örneği. 01-03-2012
6 Nüfus Cüzdanı veya Temsil Belgesi Talepte bulunan veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya temsil belgesi. 03-07-2014
Rate this post

Sende Yorum Bırak

Yorum Yapmak İçin Tıkla